Úterý po 5. neděli postní

Hebreové táhli od hory Hor cestou směrem k Rákosovému moři, aby obešli zemi Edomitů, a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli tady na poušti. Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“ Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele.

Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi: „Udělej si hada a vztyč ho na kůl; každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane na živu.“ Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, zůstal na živ [ Nm 21,4b-9]

Je správné, že voláme k Bohu, když se dostaneme do problému. To je velice žádoucí.

Když voláme, aby Bůh odstranil naše problémy, které jsou jako ti hadi, může se i stát, že je Bůh neodstraní, ale nabídne nám místo toho jako pomoc nějakou sílu, schopnost.

Na místě pak není Bohu vyčítat, že nesplnil naše představy, jak se ono má řešit.

Správná cesta je s vírou hledět ke kříži a pak jít a poprat se s těmi problémy.