Pátek po 2. neděli adventní

Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele:
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou, kterou máš jít.
Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by se rozléval jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek.
Nebylo by vyhynulo, nebylo by vyhlazeno přede mnou tvé jméno.“ [Iz 48,17-19]

Hospodin dává plodnost. Nejen co do počtu dětí, ale především co do smyslu a užitečnosti každého našeho jednoho lidského života.

My totiž neustále v průběhu času odpadáme od „visení“ na Boží vůli a na slově Božích úst.

Advent je jednou z nejlepších příležitostí, jak se vrátit k správnému vztahu k Bohu a Spasiteli. A jak dovolit Bohu, aby se tento vztah prohluboval a budoval.

Vrátit se k tomu, že opět bude pro mne Bůh na prvním místě. Ostatní dobra na dalších místech. A zlo, lež, podvod, pomluva, nactiutrhání, zneužívání, lhostejnost a ostatní zla nedostanou u mne místa žádná.