Pondělí prvního týdne postního

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: ‚Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Nekraďte, nelžete, nepodvádějte jeden druhého! Nepřísahejte podvodně na mé jméno, znesvětili byste jméno svého Boha! Já jsem Hospodin!

Neutiskuj svého bližního a neolupuj ho! Ať u tebe nezůstane do rána mzda tvého nádeníka! Nezlořeč hluchému a před slepce nedávej překážku, ale boj se svého Boha. Já jsem Hospodin!

Nedopouštěj se křivdy na soudu, nenadržuj chudákovi a nestraň velmožovi! Suď svého bližního spravedlivě! Své krajany neobcházej s pomluvou, neusiluj o život svého bližního. Já jsem Hospodin!

K svému bratru neměj nenávist v srdci, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem! Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin! [Lv 19,1-2.11-18]

Nádherný a jednoduchý (a nádherně jednoduchý) seznam, jak se stát svatým.

Chci se stát svatým?

Nebo raději chci zůstat „velkým hříšníkem“, zůstat stát na místě s výrokem „Pane, odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný“ ?

Přijď, Pane , přijď, a pomoz mi se změnit, protože sám to nikdy nedokážu. Amen.